სერვისალბის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სწორი და გააზრებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის შესაბამისი კვლევების ჩატარება.

ამ მხრიც სერვისლაბის თანამშრომლების ახორციელებენ:

  • მომხმარებელთა კვლევა – მომხმარებელთა კვლევის საჭიროება გამომდინარეობს იქიდან, რომ თითოეული იდეის და პრობლემის განხილვისას აუცილებელია  მოქალაქეების თვალით დანახული მიდგომები სერვისის მიმართ, ასევე მნიშვნელოვანია მომხმარებელთა სეგმენტების შესწავლა და თითოეული სეგმენტის მიხედვით შესაბამისი მახასიათებლების შესწავლა. აღსანიშნავია,
  • ბაზრის კვლევა – მომხმარებელთა კვლევის საჭიროება გამომდინარეობს იქიდან, რომ თითოეული იდეის და პრობლემის განხილვისას აუცილებელია მოქალაქეების თვალით დანახული მიდგომები სერვისის მიმართ, ასევე მნიშვნელოვანია მომხმარებელთა სეგმენტების შესწავლა და თითოეული სეგმენტის მიხედვით შესაბამისი მახასიათებლების შესწავლა. აღსანიშნავია,
  • საერთაშორისო გამოცდილების მოკვლევა – საერთაშორისო გამოცდილების მოკვლევის მიზანია სერვისის/პროდუქტის მსგავსი ანალოგის მოძიება სხვა ქვეყნებში.
  • საქართველოში არსებული პრაქტიკის მოკვლევა – აღნიშნული მოკვლევის მიზანია გამოვლინდეს არსებობს თუ არა მსგავსი პროდუქტი ან იყო თუა რა მისი შექმნის მცდელობა, რათა პირველ შემთხვევაში არ მოხდეს ანალოგიური პროდუქტის შექმნა, ხოლო მეორე შემთხვევაში გაზიარებულ იქნას როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური გამოცდილება.
  • მომხმარებელთა კატეგორიების დეტალური შესწავლა (user personas); – ხდება კონკრეტულ სერვისის/პროდუქტის სავარაუდო მომხმარებლების ტიპების იდენტიფიცირება.
  • სერვისის მისაღებად მომხმარებლის  მიერ გასავლელი გზის დეტალური შესწავლა – ამ ეტაპზე მუშავდება მომხმარებლის მიერ სერვისის/პროდუქტის მიღების მთლიანი პროცესი, თითოეული პროცესის განსახორციელებლად  საჭირო დრო, პროცესის განხორციელებით  მიღებული შედეგი და მომხმარებლის ემოცია.

წინამდებარე ვებსაიტი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს დანვითარების პროგრამის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ იურიდიული დახმარების სამსახური და მისი შინაარსის ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

Developed by IdeaDesignGroup
მაღლა