სახელმწიფო სერვისების ლაბორატორია მიზნად ისახავს მოქალაქის საჭიროებებზე სახელმწიფო სერვისების მისადაგებას და ახალი სერვისების შექმნას, რამდენიმე პრინციპის გათვალისწინებით: დიზაინი უნდა იყოს მომხმარებელზე ორიენტირებული და ასახავდეს მოქალაქეების უკუკავშირს; საუკეთესო შემთხვევაში იყენებდეს design thinking-ის პროცესს; საბოლოო პროდუქტი უნდა იყოს მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი და ინტუიტური; პროდუქტები და სერვისები უნდა იყოს „მინიმუმი დანახარჯებით, მაქსიმალური შედეგის“ პრინციპის გათვალისწინებით; სერვისებისა და პროდუქტებისგან საბოლოო ბენეფიციარების ყოველდღიური ცხოვრება უნდა გაუმჯობესდეს და გამარტივდეს.

სერვისლაბის საქმიანობა მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

წინამდებარე ვებსაიტი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს დანვითარების პროგრამის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ იურიდიული დახმარების სამსახური და მისი შინაარსის ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

Developed by IdeaDesignGroup
მაღლა