კომპეტენციებიდან და მანდატიდან გამომდინარე სერვისლაბს აქვს შემდეგი ტიპის სერვისები:

სამუშაო შეხვედრები – თანამედროვე ინოვაციური მეთოდოლოგიების გამოყენებით დაგეგმილი ან არსებული პროდუქტების, სერვისებისა თუ პროექტების განხილვა.

ტრეინინგები – როგორც სააგენტოს შიდა თანამშრომლების შესაძლებლობების გაზრდის ასევე სხვა სახელმწიფო ორგანოებში დასაქმებული პირებისთვის.

სერვისის შეფასება – არსებული სერვისის შეფასება, მომხმარებლის კმაყოფილების დონის გაანალიზება სერვისის ყოველ ეტაპზე და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.

წინამდებარე ვებსაიტი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს დანვითარების პროგრამის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ იურიდიული დახმარების სამსახური და მისი შინაარსის ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

Developed by IdeaDesignGroup
მაღლა