• მომხმარებელზე ორიენტირებულობა – ინოვაციური აზროვნების ჩამოყალიბება მიმართული უნდა იყოს სააგენტოს თანამშრომელთა და მომხმარებლების ინტერესებისა და საჭიროებების გათვალისწინებაზე;
  • დინამიურობა და ციფრულობა – ინოვაციების მართვის პროცესი უნდა იყოს შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად თავისუფალი ბიუროკრატიული პროცედურებისგან და ითვალისწინებდეს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას (თუმცა, არა სავალდებულო);
  • ხარჯების ეფექტურობა – ინოვაციის მართვის პროცესში მნიშვნელოვანია „მცირე დანახარჯი, დიდი სარგებელი (ე.წ. low cost – high impact)“ მიდგომის გამოყენება, რაც დამატებით ხარჯების გაწევას მინიმუმამდე შეამცირებს;
  • ყველა ადამიანი ინოვატორია – საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ყველა პიროვნებას გააჩნია ექსპერტიზა კონკრეტული მიმართულებით, შესაბამისად ყველა ადამიანი არის პოტენციური ინოვატორი.
  • ყველა იდეა მნიშვნელოვანია – ყველა იდეა შეიძლება არ იყოს ინოვატორული, თუმცა მათი გამოხატვა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, რადგან ერთის მხრივ შეიძლება ის წარმოადგენდეს სიახლეს, ხოლო მეორეს მხრივ ინოვაციური კულტურის ჩამოყალიბების პროცესს უწყობდეს ხელს.
  • ჩართულობა და მფლობელობის უზრუნველყოფა – იდეების განხილვის პროცესი უნდა შეესაბამებოდეს ობიექტურად გაწერილ კრიტერიუმებს. წარმატებული იდეის ავტორის ჩართულობა განხორციელების და შეფასების ეტაპებზე მაქსიმალურად უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი „მფლობელობის“ განცდის გაზრდისთვის;
  • პარტნიორობა – ინოვაციების მართვის პროცესში მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნეს თანამშრომლობა, როგორც შიდა ასევე გარე პარტნიორებთან (საჯარო უწყებებთან და კერძო და საერთაშორისო/არასამთავრობო ორგანიზაციებთან).

წინამდებარე ვებსაიტი შექმნილია ევროკავშირისა და გაეროს დანვითარების პროგრამის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ იურიდიული დახმარების სამსახური და მისი შინაარსის ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

Developed by IdeaDesignGroup
მაღლა