26 Nov

როგორ გადავჭრათ უთანხმოებები საჯარო სამსახურში ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით

  • ServiceLab

დაინტერესებულხართ, რამდენად არის დამოკიდებული უთანხმოების მოგვარება იმაზე, თუ რა ვითარებაში და ვის შორის წარმოიშვა ეს კონფლიქტური სიტუაცია?

თუ თქვენი პასუხი დადებითია, შეგვიძლია მცირე, მაგრამ  ღირებული ინფორმაცია მოგაწოდოთ და მოგიყვეთ ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორი წარმოდგენა არსებობს საჯარო სამსახურებში უთანხმოების მოგვარების საკითხთან დაკავშირებით და უფრო მეტიც – როგორია მათი წარმოდგენით დავის მოგვარების იდეალური პროცესი.

მიმდინარე საჯარო მმართველობის რეფორმის  ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სამოქმედო სფეროს სწორედ ადამიანური რესურსების მართვა წარმოადგენს.   ამ სფეროს ფარგლებში რეფორმა მიზნად ისახავს ეფექტური და ეფექტიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებას, რომელიც დამსახურების პრინციპზე იქნება დაფუძნებული და უზრუნველყოფს პროფესიონალიზმის წახალისებას, ხელშეწყობასა და დაფასებას.[1] სწორედ ამიტომ, დავინტერესდით, თუ როგორი წარმოდგენა და თუნდაც გამოცდილება არსებობს ზოგადად საჯარო სამსახურში უთანხმოებების მოგვარების საკითხთან დაკავშირებით. ამისათვის კი საქართველოს სხვადასხვა სამინისტროდან განსხვავებული პოზიციების მქონე წარმომადგენლები მოვიწვიეთ, მათ შორის, როგორც ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურებიდან, ისევე სხვა ფუნქციური დანაყოფებიდან.

UNDP საქართველოს ინიციატივითა და ServiceLab-ის ფასილიტატორობით ორგანიზებული სამუშაო შეხვედრა დაეთმო სწორედ უთანხმოებების მოგვარების ეფექტური მექანიზმების დანერგვის შესაძლებლობების განხილვას. არსებული ვითარების შეფასებისა და გაანალიზებისთვის ServiceLab-ის უკვე მრავალჯერ გამოცდილ ერთ-ერთ ინოვაციურ მეთოდს მივმართეთ და მოგვეცა საშუალება მონაწილეთათვის გაგვეზიარებინა ყველა ის ღირებულება, რომლითაც ეს მიდგომა გამოირჩევა.

შეხვედრის დასაწყისში მონაწილეებს ვთხოვეთ ერთი ემოციით გამოეხატათ მათი დამოკიდებულება საჯარო სამსახურში დავების/უთანხმოებების მოგვარების გზებისა და გამოცდილებისადმი. მათი დადებითი  და უარყოფითი ემოციები თითქმის ერთნაირი თანაფარდობით გამოვლინდა. ჩვენთვის კი უფრო თავლსაჩინო გახდა მათი ზოგადი განწყობა საკითხისადმი.

ჩვენი სამუშაო შეხვედრის მთავარ მიზანს საჯარო მოხელეების გამოცდილებისა და განწყობის დეტალურად შესწავლა წარმოადგენდა. მეთოდი, რომელიც „მომხმარებლის რუკის“ (Customer Journey Mapping) სახელითაა ცნობილი, დაგვეხმარა უშუალოდ ჩართულ მხარეთა ხედვის და პოზიციის აღქმაში. აღნიშნული მიდგომა გულისხმობს ნებისმიერი პროცესის ეტაპებად დაყოფას – მისი დასაწყისიდან დასასრულამდე. თითოეული განსაზღვრული ეტაპი ჩაშლილია ასევე წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების მიხედვით, რაც საშუალებას გვაძლევს უფრო დეტალური და ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაცია ამოვიღოთ პროცედურის მთელი მიმდინარეობიდან. მეტი თვალსაჩინოებისათვის, გიზიარებთ ერთ მაგალითს  ჩვენივე სამუშაო შეხვედრიდან:

  • სამუშაო ჯგუფებმა უთანხმოების წარმოშობისა და შემდგომ მისი მოგვარების სრული პროცესის პირველ ეტაპად გამოყვეს თავად უთანხმოების წარმოქმნა და მისი – როგორც პრობლემის აღმოჩენა. ამავე პრინციპით გამოვლინდა პროცესის დანარჩენი ეტაპებიც;
  • შემდგომი ნაბიჯი უკვე ამ კონკრეტული ეტაპისთვის კრიტერიუმებით განსაზღვრულ ისეთ შეკითხვებზე პასუხს მოიცავს, როგორიცაა მაგალითად:

– რა წარმოადგენს აღნიშნული ეტაპის მიზანს?

– რა ინფორმაციას ფლობს ადამიანი ამ კონკრეტულ დროს და რა წყაროების გამოყენება ესაჭიროებათ მათ სრული ინფორმაციულობის უზრუნველსაყოფად? (დავალების ინსტრუქციის მიხედვით მონაწილეებს თითოეული დასახელებული წყარო უნდა შეეფასებინათ სანდოობის, ხელმისაწვდომობისა და გასაგებობის მიხედვით, ქულების მინიჭების პრინციპით.)

– როგორ გამოიყურება უთანხმოების მონაწილის კონკრეტული ქმედება ამ ეტაპზე?

– რა გამოწვევები და საჭიროებები არსებობს პროცესში ამ მომენტისათვის?

  • და ბოლოს – ამ ეტაპის ემოციით შეფასება, ე.ი. განსაზღვრა იმისა, თუ რა შეგრძნებები ეუფლება მონაწილეს მთელი პროცესის ამ ეტაპზე, ბედნიერია იგი, იმედგაცრუებული, დემოტივირებული თუ იქნებ რაიმე სხვა?!

UNDP Georgia

მთელი რიგი სირთულეებისა და გამოწვევების გამოვლენის შემდეგ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და მათ შორის, იმედის მომცემი აღმოჩნდა მონაწილეების მხრიდან დავალების შესრულება, რომელიც ითვალისწინებდა იმავე ეტაპებზე დაყრდნობით უთანხმოების იდეალური პროცესის განხილვისა და ჩამოყალიბების, მათ შორის, თუ რა გზით წარმოუდგენიათ მოხელეებს მხარეთა ურთიერთობის აღდგენის შესაძლებლობები და ა.შ.

რა საკვირველია, მონაწილეებს არ გამორჩენიათ მხედველობის არიდან დავების მოგვარების ისეთი ეფექტური საშუალება, როგორიცაა მედიაცია. აღინიშნა საჯარო დაწესებულებებში მედიაციის საშუალების არსებობის საჭიროება, ნებისმიერი სახით – იქნება ეს შიდა თუ გარე ინსტიტუცია. საკმაოდ ინსპირაციული და ყურადსაღები გამოდგა მონაწილეების მხრიდან ამ პროცესში საჯარო სამსახურის ბიუროს როლის ხსენება, მათი დაინტერესება თუ რა ეტაპზეა მიზანშეწონილი ბიუროს ამ საკითხში ჩართულობა. არანაკლებ მნიშვნელოვანი ინიციატივა გაჟღერდა საჯარო დაწესებულებებში პრაქტიკული, იურიდიული კონსულტირების შინაარსის მქონე გზამკვლევის დანერგვისა, სადაც ნებისმიერი თანამშრომლისათვის გასაგებად არის ჩამოყალიბებული ის პრაქტიკული რჩევები, რომელიც მათთვის მსგავსი  შემთხვევებისას სასარგებლო აღმოჩნდება.

საბოლოო ჯამში, შესაძლოა თამამად ითქვას, რომ სამუშაო შეხვედრის მთავარ მიზანს მივაღწიეთ – შევძელით მიგვეკვლია კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფომაციისადმი რეალურ დამოკიდებულებებსა და გამოცდილებებზე დაყრდნობით, და ასევე მოვახერხეთ მონაწილეთა ინფორმირება აღნიშნული საკითხისა და მიდგომის შესახებ მათი შესაძლებლობათა განვითარების თვალსაზრისით.

Share This
Tags: , , , , , , ,